EFRR Mali zajam za investicije

EFRR Mali zajam za investicije

„EFRR Mali zajam za investicije“

Korisnici kredita
• Mikro gospodarski subjekt
• Mali gospodarski subjekt
• Srednji gospodarski subjekt

Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:
• imaju status “subjekta malog gospodarstva” sukladno članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
• imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
• registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
• imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
• imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
• nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi
• uredno podmiruju postojeća zaduženja
• nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Namjena sredstava
• Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
• Obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

Financijski instrument nije namijenjen za financiranje slijedećih aktivnosti:
• refinanciranje postojećih obveza (uključujući plaćanje kredita/leasinga)
• refundiranje ranije plaćenih obveza
• dvostruko financiranje i pretfinanciranje bespovratnih sredstava (kombinacija s drugim izvorima financiranja dozvoljena ukoliko zbroj svih izvora potpore zajedno ne prelazi ukupan iznos pojedine stavke rashoda/ulaganja)
• kupnju vrijednosnih papira i vlasničkih udjela
• kupnju imovine od povezanih osoba
• ulaganja koja služe u osobne svrhe
• ulaganju koja su fizički dovršena ili u cijelosti provedena
• ulaganja u razvoj proizvoda i usluga
• kupnju zemljišta u iznosu koji premašuje 10 % ukupnih prihvatljivih rashoda
• ulaganja u nekretnine stambene namjene
• aktivnosti i imovina koje se odnose na fosilna goriva
• proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda
• poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene Uredbom 2023/2831;
• trgovačke djelatnosti;
• financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i trgovanje kripto valutama;
• djelatnosti poslovanja nekretninama;
• ostale aktivnosti navedene u Listi isključenih aktivnosti

Iznos kredita
25.000,01 EUR-100.000 EUR

Kamatna stopa
Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod (Link: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en ) (od 1.4.2024 trenutna kamatna stopa: 3,11%)

Rok otplate
Od 1 do 10 godina uključujući poček od 12 mjeseci

Dinamika otplate
Kvartalne rate

Instrumenti osiguranja
Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika od strane HAMAG-BICRO-a

Rok za prijavu
Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.prosinca 2029. godine