FINANCIRANJE PROJEKATA

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

POTENCIJALNI KORISNICI bespovratnih sredstava su poduzeća (posebno mala i srednja) i obrti, javna poduzeća, tijela lokalne i područne samouprave, komunalna poduzeća, organizacije civilnog društva, znanstveni i obrazovni sektor, razvojne agencije, itd.

Ostvarenje finanaciranja u obliku bespovratnih srestava, zajmova i jamstava moguće je putem centraliziranih i decentraliziranih sredstava. Centralizirane programe zajednice (programi unije) provode različite direkcije Europske komisije u skladu s usvojenim programom rada i programskim ciljevima, a na njih mogu aplicirati prijavitelji iz cijele Unije.

Za decentralizirane programe se financijska sredstva dijele putem natječaja izdanih na nacionalnoj razini (a ponekad i regionalnoj, a u Hrvatskoj su za njih zadužena pojedina Ministarstva i vladine agencije.

EU financira širok raspon projekata i programa koje obuhvaćaju gotovo sve djelatnosti u područjima kao što su:
• Povećanje konkuretnosti malih i srednjih poduzeća (za ERDF),
• Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
• Povećanje pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija
• Povećanje konkurentnosti ribarskog i akvakulturnog sektora (za EMFF)
• Povećanje konkuretnosti poljoprivrednog sektora
• Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
• Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave.

Uobičajene karakteristike projekata financiranih putem bespovratnih sredstva EU
• prijavljeni projekt mora jasno objasniti problem ili priliku koje se projektom želi adresirati, definirati ciljeve te aktivnosti kojima će se ostvariti postavljeni ciljevi projekta
• korisnik u pravilu uvijek sufinancira projekt vlastitim sredstvima
• za određeni projekt korisnik može dobiti financijsku potporu u okviru jednog programa pomoći EU fondova, financiranje istih aktivnosti iz više fondova je zabranjeno.
• najčešće se pokrivaju se samo oni troškovi nastali tijekom provedbe projekta.

Kako Vam mi možemo pomoći?
• Redovito prikupljamo i obrađujemo informacije o objavljenim natječajima
• Ažurno Vas izvještavamo o natječajima iz fondova Europske unije te iz nacionalnih fondova
• Pomažemo u pripremi i oblikovanju Vaše ideje
• Savjetujemo Vas u pripremnoj fazi pisanja Projekta
• Izrađujemo cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prema zahtjevima i pravilima Europske unije za europske programe bespovratnih sredstava
• Izrađujemo cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prema zahtjevima i pravilima RH za nacionalne programe bespovratnih sredstava (izrada prijavnog obrasca, obrasca financijske konstrukcije i proračuna aktivnosti, izrada investicijske studije, asistencija u popunjavanju skupne izjave i izjave o korištenim potporama i dr.)
• Komunikaciramo s bankom vezano za odobrenje kredita vašeg Društva
• Marketing strategija – osmišljavamo i kreiramo dugoročne marketinške strategije Vaše tvrtke u svrhu ostvarenja željenih ciljeva