ESIF krediti za rast i razvoj

ESIF krediti za rast i razvoj

Prihvatljivi korisnici:

Mali i srednji poduzetnici – MSP (koji posluju duže od dvije godine) i društva posebne namjene (DPN- koja posluju kraće od 2 godine te zadovoljavaju ostalim uvjetima).

Namjena sredstava

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30% iznosa kredita može se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom (Krediti se mogu odobriti samo za nove investicije, a refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno).

Iznos kredita

od 100.000 EUR do 10.000.000 EUR

Kamatna stopa

• Na dio glavnice kredita iz ESIF-a: 0%
• Na dio glavnice kredita poslovne banke: u skladu s poslovnom odlukom banke

Rok otplate

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Rok za prijavu

do iskorištenja sredstava

Područje djelatnosti ulaganja (investicije)

C: Prerađivačka industrija
I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)
J: Informacije i komunikacije – svi podsektori
M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – svi podsektori
N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – podsektor 79
Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – svi podsektori
R: Umjetnost, zabava i rekreacija – podsektori 90 i 93
S: Ostale uslužne djelatnosti – podsektori 95 i 96