ESIF ograničeno portfeljno jamstvo

ESIF ograničeno portfeljno jamstvo

Financijski instrument ESIF ograničena portfeljna jamstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a isti je u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.
Cilj Financijskog instrumenta je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjene kamatne stope, smanjenje traženih instrumenata osiguranja (kolaterala), porast zapošljavanja i drugo.

Prihvatljivi korisnici

1. imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
2. imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava
3. imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima
4. ekonomski su održivi (primjenom uobičajenih financijskih i/ili ekonomskih pokazatelja pri procjeni rizika, a sukladno internim aktima i poslovnoj odluci poslovne banke)
5. nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
6. ne kasne u plaćanju ili ispunjavanju obveza plaćanja bilo kojeg drugog kredita ili leasinga ,odnosno, dinamika podmirenja obveza je prihvatljiva financijskoj instituciji a sukladno važećim internim procedurama
7. od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti
8. nisu primili potporu za aktivnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice EU, odnosno potporu izravno povezanu s izvezenim količinama, za uspostavu ili rad distribucijske mreže ili druge tekuće troškove povezane s izvoznom aktivnošću
9. nisu primili potporu uvjetovanu upotrebom domaćih proizvoda umjesto uvoznih
10. nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama
11. njihove odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela prijevare, korupcije, sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti ili za kazneno djelo povezano s profesionalnom djelatnošću

Kreditom/leasingom prihvatljivo je financirati ulaganja u

• materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući prijenos vlasničkih prava u poduzećima pod uvjetom da se takav prijenos odvija između neovisnih ulagača
• obrtni kapital koji se odnosi na aktivnosti razvoja ili proširenja koje su slične i povezane sa aktivnostima navedenima u prethodnoj točki čija se povezanost dokazuje, među ostalim, poslovnim planom i iznosom financiranja
• obrtni kapital

Maksimalni iznos jamstva

150.000,00 EUR

Minimalno trajanje jamstva

1 godina (uključujući rok korištenja, poček i otplatu kredita)

Maksimalno trajanje jamstva

10 godina (uključujući rok korištenja, poček i otplatu kredita)

Udio obrtnih sredstava investicijskog kredita

najviše 30% od iznosa kredita

Obuhvat jamstva

glavnica kredita + ugovorena kamata

Rok

Podnošenje zahtjeva klijenata i korištenje navedenog financijskog instrumenta moguće je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.godine.