ESIF pojedinačna jamstva

ESIF pojedinačna jamstva

Cilj Financijskog instrumenta ESIF pojedinačna jamstva je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz:
• veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja
• smanjenje kamatne stope, prvenstveno kroz umanjenje premije za rizik
• smanjenje traženih instrumenata osiguranja (kolaterala)
• porast zapošljavanja
• povećanje iznosa privatnih ulaganja
• povećanje broja subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte
Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove koje obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti, zadruge i drugi slični gospodarski subjekti koji:
• su registrirani i obavljaju djelatnost za koju je dan kredit / leasing uz jamstvo u RH su u privatnom vlasništvu više od 50%
• imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja kredita/leasinga
• nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
• nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima
• ESIF pojedinačna jamstva dijele se na dvije mjere unutar samog financijskog instrumenta:

MJERA A – ESIF pojedinačna jamstva za investicijske kredite

• minimalni iznos jamstva: 150.000,00 EUR
• maksimalni iznos jamstva: 2.000.000,00 EUR
• maksimalna stopa jamstva: 80%
• minimalno trajanje jamstva: 1 godina
• maksimalno trajanje jamstva: 10 godina osim u pojedinim slučajevima ovisno o predmetu ulaganja i investiciji
• udio obrtnih sredstava: najviše 30% od iznosa kredita
• premija rizika: od 0,25% do 0,5% iznosa odobrenog jamstva
• obuhvat jamstva: glavnica kredita
• potpora: Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (GBER)
• subvencija kamatne stope: Određenim ciljnim skupinama poduzetnika do maksimalno 3 puta u odnosu na umanjenje kamatne stope od strane financijske institucije

MJERA B – ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

• minimalni iznos jamstva: 150.000,00 EUR
• maksimalni iznos jamstva: 1.000.000,00 EUR
• maksimalna stopa jamstva: 65%
• minimalno trajanje jamstva: 1 godina
• maksimalno trajanje jamstva: 5 godina
• udio obrtnih sredstava: 100%
• premija rizika: od 0,5% do 1% iznosa odobrenog jamstva
• obuhvat jamstva: glavnica kredita
• potpora: Potpora male vrijednosti (de minimis)
• subvencija kamatne stope: nije primjenjivo

Kamatna stopa

Umanjenje kamatne stope realizira se kroz smanjenje rizika odnosno povezano je sa povećanjem jamčenog dijela glavnice. Što je viša stopa jamstva to je kreditni rizik za financijsku instituciju manji. ESIF pojedinačna jamstva zahtijevati će linearno umanjenje kamatne stope za krajnjeg primatelja u skladu s prikazanim grafom.

Krajnji primatelji u djelatnostima prema NKD-u navedeni u nastavku imati će mogućnost ostvariti subvenciju kamatne stope:

• C Prerađivačka,
• H prijevoz i skladištenje (samo 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika i 50.3 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima)
• I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, te
• R Umjetnost, zabava i rekreacija

Subvencija kamatne stope iz ESIF-a može se dobiti isključivo za kredite s minimalnim rokom dospijeća od 5 godina. Subvencija kamatne stope osigurava se do polovice iznosa ukupne kamate za poduzetnika utvrđene u otplatnom planu.

Premija rizika:

Premija rizika za Mjeru A – ESIF pojedinačna jamstva za investicijske kredite iznosi 0,5% iznosa odobrenog jamstva odnosno 0,25% za subjekte s godišnjim prometom većim od 1.000.000 HRK i udjelom domaćeg prometa najviše do 70% (uključivo i 70%) u ukupnom prometu za proteklu godinu.

Premija rizika za Mjeru B – ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva iznosi 1,0% iznosa jamstva odnosno 0,50% za subjekte s godišnjim prometom većim od 1.000.000 HRK i udjelom domaćeg prometa najviše do 70% (uključivo i 70%) u ukupnom prometu za proteklu godinu.

Rok važenja financijskog instrumenta:

do iskorištenja sredstava