Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Korisnici kredita:
Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora* – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
• poduzetnici početnici,
• mladi poduzetnici,
• žene u poduzetništvu,
• poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
• poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).

Namjena sredstava

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:
• zelenu tranziciju i/ili
• digitalnu tranziciju i/ili
• jačanje konkurentnosti i otpornosti.
Kredit je moguće odobriti za:
• ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive
• proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
• obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast korisnika kredita: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.
Nije dozvoljeno:
• financiranje PDV-a i ostalih poreza
• financiranje Neprihvatljivih aktivnosti
• refinanciranje postojećih kredita

Iznos kredita

• iznad 100.000,00 EUR;
• najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR
• najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR
Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.
Pojedinom korisniku kredita nije moguće odobriti više kredita za isto ulaganje (investicijski projekt).

Kamatna stopa

• 0,80% godišnje, fiksna
• 0,40% godišnje, fiksna, ako je najmanje 50% kredita namijenjeno ulaganjima u:
 zelenu tranziciju, i/ili
 digitalnu tranziciju, i/ili
 projekte utemeljene na RDI.

Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita

Rok otplate

ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine

Rok za prijavu

do 30.lipnja 2026.godine