Investicije privatnog sektora

Investicije privatnog sektora

Prihvatljivi korisnici:

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

Namjena sredstava

• Ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
• Obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Iznos kredita

• U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR

Kamatna stopa

• Za poslovne subjekte koji ulažu u djelatnosti od posebnog interesa* i tržišno su konkurentni* ili ulažu na posebna područja RH* i tržišno su konkurentni, 4% godišnje, fiksna
• Za ostale poslovne subjekte, 4,5 % godišnje, fiksna

Rok otplate

• Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 14 godina, uključujući poček do 3 godine
• Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:
 za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
 za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.

* Kriteriji za definiranje tržišno konkurentnih subjekata nalaze se u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.
** Djelatnosti od posebnog interesa definirane su Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.
*** Posebna područja RH definirana su u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

Rok za prijavu

do iskorištenja sredstava